Disclaimer

Aan de inhoud van deze website en/of software applicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die is/wordt besteed aan de website en/of software applicatie, kan SFIC niet garanderen dat deze informatie te allen tijde volledig en/of juist zal zijn. SFIC kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of onjuistheden in vermelde prijzen, levertijden, de voorraadstatus en overige artikelinformatie.

SFIC sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van) de website en/of software applicatie en is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan ons ter beschikking is gesteld voor vermelding op/in deze website en/of software applicatie. SFIC is tevens niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onbeschikbaarheid en/of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website en/of software applicatie waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

De website en/of software applicatie van SFIC bevat (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein en de verantwoordelijkheid van SFIC. Laatstgenoemde is niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden en/of onregelmatigheden die zich bevinden op deze externe websites.

SFIC biedt alle informatie, producten en diensten aan in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins.

 

Copyright

Alle (gebruiks- en auteurs)rechten op de inhoud van deze website en/of software applicatie, zoals teksten, afbeeldingen en software komen toe aan SFIC. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de website of gedeelte daarvan openbaar te maken te kopiëren of op te slaan.

 

Inlogcodes

Verstrekte inlogcodes voor de SFIC applicaties zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. SFIC is niet verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de, al dan niet door de gebruiker, aangemaakte inlogcodes en bijbehorende rechten. De gebruiker is zelf verantwoordelijkheid voor het actueel houden van inlogcodes en rechten van medewerkers bij uitdiensttreding of anderszins.

 

Privacyverklaring

SFIC respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de website en/of software applicatie en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen SFIC en de betrokkene.

 

Verzonden e-mails

Informatie die door SFIC via elektronische weg (e-mails) wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is verboden om deze informatie te gebruiken als u niet onder de geadresseerden valt. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. SFIC draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van de verzonden e-mails. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die via de elektronische weg bij u terecht komt.

 

Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van SFIC zijn de algemene HIBIN verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr 145/2003.