Algemene VERKOOPVoorwaarden

FR: Conditions générales de vente | EN: General conditions of sale

1. Toepassingsgebied
Huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen de klant en SFIC voor de fysieke verkoop en levering van producten. De online verkoop van producten op de website van Afwerkingshop (www.afwerkingshop.be) is onderworpen aan afzonderlijke algemene verkoopvoorwaarden, die kunnen worden teruggevonden op de website van Afwerkingshop.

1.1. Door het akkoord met de offerte of de betaling van een factuur van SFIC, erkent de klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden, alsook er volledig mee in te stemmen.
1.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen (waarbij minstens 2 bevoegde personen van SFIC voor akkoord ondertekenen), kan er niet worden afgeweken van deze algemene verkoopvoorwaarden en kunnen eventuele andersluidende algemene en/of bijzondere (aankoop)voorwaarden van de klant dan ook niet van toepassing zijn. De klant verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het feit dat hij, middels zijn akkoord op de offerte van SFIC of middels betaling van de facturen van SFIC, desgevallend uitdrukkelijk afstand doet van de eigen algemene en/of bijzondere (aankoop)voorwaarden.
1.3. SFIC behoudt zich het recht voor om de huidige algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen.
De laatste versie van de algemene verkoopvoorwaarden kan door de klant worden opgevraagd in de afhaalpunten van SFIC of worden geraadpleegd op de website van SFIC: www.sfic.be/algemene-voorwaarden.

2. Identiteit van SFIC

2.1. SFIC is de commerciële benaming van de vestigingseenheden van de NV SFIC, met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt, Schampbergstraat 32 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400.953.260 (BTW-nummer BE 0400 953 260).
U kan ons bereiken via de contactpagina’s op onze website: www.sfic.be.

3. Hoedanigheid van de klant

3.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de klant een onderneming is in de zin van het Wetboek Economisch Recht.
3.2. Wanneer de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht en/of artikel 1649bis, §2, 1° van het Burgerlijk Wetboek (d.w.z. wanneer de koper een natuurlijke persoon is die voor doeleinden handelt die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit), zijn de bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden eveneens integraal van toepassing, maar gelden er desgevallend enkele uitzonderingen en/of afwijkende bepalingen. Deze worden voor u opgelijst onder artikel 21.

4. Aanbiedingen en offertes

4.1. Alle aanbiedingen in catalogi en brochures, alle publicitaire aankondigingen, alsook alle vermeldingen op de website of de sociale mediakanalen van SFIC zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders vermeld. De toezending van aanbiedingen, brochures, prijslijsten enz. verplichten SFIC evenmin tot het aangaan van een overeenkomst.
4.2. Elke offerte is steeds beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen.
4.3. Alle offertes van SFIC worden schriftelijk meegedeeld en gelden slechts voor de duur die daarop wordt vermeld, bij gebreke waaraan de duur wordt bepaald op 8 dagen. Aangezien bepaalde producten onderhevig zijn aan sterke prijsschommelingen op de markt, behoudt SFIC zich het recht voor om de geldigheidsduur van haar offertes desgevallend sterk te beperken in de tijd. Het aanbod in de offerte gebeurt steeds onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de voorradigheid van het product.
4.4. Indien de klant slechts een gedeelte van de in de offerte vermelde producten bestelt, heeft SFIC het recht om deze bestelling te weigeren of om de prijzen, zoals opgenomen in deze offerte, te herzien (hetzij in een nieuwe of aangepaste offerte, hetzij in een navolgende bestelbon).
4.5. Indien SFIC door de klant wordt verzocht om een offerte op te maken voor een specifieke klus, zal SFIC redelijke inspanningen leveren om haar offerte zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke benodigdheden van de klant. Dit betreft echter geen resultaatsverbintenis. De offerte van SFIC betreft dan ook louter een inschatting van de benodigdheden op basis van de gegevens die aan haar werden overgemaakt door de klant. Elk advies dat SFIC dienaangaande desgevallend zou uitbrengen ten aanzien van de klant, dient als niet-bindend en geheel vrijblijvend te worden begrepen. Het is de klant zelf die volledig verantwoordelijk is voor zijn bestelling.
4.6. De klant erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt dat productie, technieken, technologie en design onderworpen zijn aan evoluties die eigen zijn aan de sector, met als gevolg dat wat betreft de aangeboden producten sommige details licht kunnen afwijken van het bestelde of afgebeelde model van het product. Deze afwijkingen mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de klant beoogd gebruik, zoals desgevallend voorafgaandelijk schriftelijk meegedeeld aan en aanvaard door SFIC.
4.7. Kortingsacties zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld.
4.8. De in de offerte vermelde prijzen zijn vatbaar voor verhoging indien de fabrikant, invoerder of leverancier zijn aanbevolen catalogusprijs verhoogt of indien SFIC daartoe genoodzaakt wordt ingevolge een gerechtvaardigde reden, zoals (onder meer doch niet beperkt tot) extreme prijsschommelingen of product schaarste op de markt.

5. Totstandkoming, voorwerp en wijziging van de overeenkomst

5.1. Door het loutere akkoord met een offerte of de betaling van een factuur van SFIC komt een overeenkomst met SFIC tot stand.
5.2. Een door de klant aanvaarde offerte die werd uitgegeven door een agent van SFIC of een door de klant geplaatste bestelling per e-mail, kan slechts als aanvaard worden beschouwd na schriftelijke goedkeuring door SFIC.
5.3. De door SFIC in de offerte en/of bestelbon vermelde gegevens/informatie is gebaseerd op de door de klant op datum van de offerte en/of bestelbon verstrekte en voor SFIC beschikbare gegevens. SFIC zal echter niet door deze offerte en/of bestelbon gebonden zijn voor zover er na opmaak en overhandiging ervan aan de klant, aan SFIC nog aanvullende informatie zou worden verstrekt door de klant of derden of indien er onvoorziene moeilijkheden/omstandigheden zouden opduiken. In voorkomend geval zal SFIC de klant daarvan op de hoogte brengen en zal SFIC een voorstel doen aan de klant met vermelding van de impact van de aanvullende informatie en/of de onvoorziene moeilijkheden.
5.4. Een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst is slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen. Bij gebreke aan voormeld schriftelijk akkoord, worden de wijzigingen en/of aanvullingen (zoals uitgevoerd en/of opgenomen in de navolgende factuur) geacht te zijn doorgevoerd in overeenstemming met de (mondelinge) instructies van de klant.
5.5. SFIC behoudt zich op elk moment het recht voor om bijkomende informatie op te vragen bij de klant, waaronder doch niet beperkt tot de informatie met betrekking tot diens solvabiliteit en/of kredietwaardigheid. Wanneer de klant weigert/nalaat om deze informatie aan SFIC te bezorgen, is SFIC gerechtigd om de levering/verkoop van de bestelde/gewenste producten te weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling of betaling in schijven te vragen.
5.6. Ingeval de offerte wordt aanvaard door de klant in eigen naam zowel als in naam van de vennootschap waarvoor hij optreedt, zijn beiden hoofdelijk en solidair gehouden tot naleving van huidige algemene verkoopvoorwaarden en in het bijzonder tot betaling van het volledige factuurbedrag, inclusief aanhorigheden. Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst verzoekt om producten of kosten te factureren aan een andere of aan meerdere vennootschappen, dient de klant dienaangaande aan SFIC de juiste en volledige gegevens over te maken. De klant draagt daarvoor alle verantwoordelijkheid en blijft op elk moment hoofdelijk en solidair gehouden – samen met de nieuwe vennootschap(pen) – tot correcte uitvoering van alle verbintenissen en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6. Verplichtingen van de klant

6.1. De klant draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de gegevens en informatie die door hem aan SFIC worden verstrekt. SFIC is in geen geval gehouden om deze gegevens te controleren op hun juistheid en volledigheid. De klant vrijwaart SFIC dienaangaande volledig, desgevallend ook voor eventuele aanspraken van derden.
6.2. De klant verbindt zich ertoe om het nodige te doen opdat de levering op het opgegeven leveringsadres en binnen het overeengekomen tijdvak veilig en op een normale manier kan plaatsvinden. SFIC kan er dan ook van uitgaan dat de bestelde producten met de gebruikelijke en eenvoudige transportmiddelen kunnen worden geleverd op het opgegeven leveringsadres. De klant verbindt zich ertoe er voor te zorgen dat de opgegeven leveringsplaats goed bereikbaar is en dat SFIC een voor de lossing gebruikelijke werkwijze kan toepassen.
Bij een levering op hoogte zorgt de klant ervoor dat er minimaal twee personen aanwezig zijn die in staat zijn de goederen ook effectief te lossen op hoogte. De vrachtwagen heeft een minimumruimte nodig van een lengte van 15m en een breedte van 3m. Desgevallend vraagt de klant daarvoor de nodige vergunningen en/of signalisatie aan bij de betrokken gemeente of politie. Bij vragen kan de klant steeds contact opnemen met de transportplanner van SFIC.
6.3. De klant of diens aangestelde dient aanwezig te zijn op het tijdstip van de levering, bij gebreke waaraan SFIC zich het recht voorbehoudt om niet te leveren. Desgevallend worden de transportkosten die daarmee verband houden wel aangerekend aan de klant.
6.4. Indien de klant de bestelde producten afhaalt in een afhaal-/verkooppunt van SFIC, is de klant zelf verantwoordelijk voor het zekeren/vastzetten en het gewicht van zijn lading. SFIC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het overgewicht of verlies van de lading van/door de klant.
6.5. De klant verbindt zich er toe alle veiligheidsvoorschriften van SFIC nauwgezet op te volgen en na te leven, alsook de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen wanneer hij zich bevindt op de terreinen van SFIC. De klant is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van de personen die hij met zich brengt of waarvoor hij instaat. SFIC draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen op haar terreinen.

7. Levering

7.1. De opgegeven leveringsdatum of -termijn is altijd louter indicatief.
7.2. De transportplanner van SFIC neemt contact op met de klant om een tijdvak voor de levering af te spreken.
7.3. Overschrijding van een eventueel opgegeven leveringstermijn of -datum, geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. SFIC levert redelijke inspanningen om de bestelde producten zo snel als mogelijk te leveren. Indien de bestelde producten niet meer voorradig zouden zijn en de levering daardoor kennelijk veel vertraging zou oplopen of onmogelijk is geworden, brengt SFIC de klant daarvan op de hoogte, waarna de klant de bestelling kosteloos zal kunnen annuleren en SFIC zal overgaan tot terugbetaling van de reeds door de klant uitgevoerde betalingen.
7.4. SFIC houdt zich het recht voor om de bestelde producten desgevallend in verschillende delen te leveren.
7.5. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, levert SFIC haar producten enkel in België.
7.6. Behoudens bij afhaling op het geselecteerde afhaalpunt, levert SFIC de producten op het door de klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres, tenzij nadien schriftelijk anders overeengekomen. Een eventuele wijziging in het leveringsadres geeft SFIC het recht om eventuele bijkomende transportkosten door te rekenen aan de klant en de overeengekomen levertermijn te verlengen.
7.7. SFIC is volledig vrij in de keuze van de manier waarop de levering/het transport plaatsvindt, de transportmiddelen die daarvoor worden aangewend en/of de transporteurs die zij daarvoor inschakelt. Indien de klant de levering van de bestelde producten op een andere manier dan via de bezorgopties en transportmogelijkheden van SFIC wil laten plaatsvinden en SFIC zich daarmee akkoord kan verklaren, zijn de verzendkosten en alle kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening van de klant. Het risico wordt tevens mee overgedragen van zodra de bestelde producten in ontvangst worden genomen door de transporteur die door de klant werd gekozen.
7.8. SFIC behoudt zicht het recht voor om op basis van de bestelling te beslissen wat de voor de klant meest geschikte verzendmethode is (per gewone koerier voor kleine bestellingen, per vrachtwagen voor grote bestellingen of per vrachtwagen met kraanwerk voor leveringen op hoogte). Indien de klant een levering op hoogte wenst, dient hij dit te laten opnemen in de offerte en/of bestelbon van SFIC.
7.9. De kosten die verband houden met de levering worden beïnvloed door de verzendmethode, de waarde van de bestelling en de plaats van levering. De klant kan deze informatie in elk filiaal van SFIC opvragen.
7.10. Indien de bestelling op de leveringsplaats dient te worden uitgeladen, gebeurt dit steeds voor rekening en risico van de klant.
7.11. Indien de klant in gebreke blijft om de bestelde producten in ontvangst te nemen op het overeengekomen leveringstijdstip en de overeengekomen leveringsplaats en de oorzaak hiervan niet te wijten is aan SFIC of aan overmacht, is SFIC gerechtigd om de (verzend)kosten van de nieuwe levering te factureren.

8. Prijzen en betalingsmodaliteiten

8.1. Alle prijzen worden steeds in EURO uitgedrukt en zijn exclusief alle taksen.
8.2. Behoudens anders overeengekomen, worden de prijzen geacht exclusief waarborgartikelen (zoals doch niet beperkt tot: box, europallet, GKPP, …), leverings-, verpakkings- en/of opslagkosten te zijn.
8.3. Behoudens anders overeengekomen, geschieden de betalingen vooraf of contant en zonder korting. Bij voorafbetalingen zullen de producten pas afgehaald of geleverd worden indien de volledige verkoopprijs (in hoofdsom en aanhorigheden) of de door SFIC voorziene voorafbetalingen werden betaald en ontvangen op de rekening van SFIC. De eerste aankoop van de klant bij SFIC dient steeds voorafgaandelijk of contant bij afhaling of levering te gebeuren.
8.4. De integrale betaling van het totaal openstaande bedrag, gebeurt contant of uiterlijk op de vervaldag van de factuur van SFIC. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per begonnen maand verschuldigd tot op de datum van de algehele betaling en zal het verschuldigde bedrag tevens verhoogd worden met een schadebeding van 15%, met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd de eventueel bijkomende gerechtskosten en deurwaarderskosten.
8.5. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, evenals de opeisbaarheid van de nog door SFIC op te stellen facturen rekening houdend met de reeds geleverde producten en/of gemaakte kosten, zonder rekening te houden met de eventueel voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Bij niet-betaling van een factuur heeft SFIC bovendien het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de klant op te schorten, dan wel te verbreken.
8.6. Betalingen van facturen worden eerst geïmputeerd op de vervallen interesten, daarna op de vervallen schadebedingen en slechts nadien op de hoofdsom van de oudste openstaande facturen. SFIC behoudt zich aldus het recht voor om inkomende betalingen eerst aan te rekenen op andere facturen die nog openstaan.

9. Eigendomsvoorbehoud en risico’s

9.1. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek, vindt de eigendomsoverdracht op de geleverde producten slechts plaats na volledige betaling van de prijs (desgevallend inclusief interesten, schadebedingen en kosten).
9.2. Niettegenstaande het feit dat de eigendomsoverdracht van de bestelde producten slechts overgaat op de klant na de volledige betaling ervan, gaat het risico reeds over op de klant op het moment dat de producten in ontvangst worden genomen door de klant na levering of bij afhaling (in dit laatste geval vanaf het ogenblik dat de producten in de magazijnen van SFIC worden opgeladen voor transport, al dan niet uitgevoerd door SFIC).
9.3. SFIC behoudt zich het recht voor om de producten terug te nemen indien de betaling van de prijs voor de producten op de vervaldag van de factuur niet of niet geheel is gebeurd.
9.4. De klant verbindt zich ertoe om al hetgeen te doen dat redelijkerwijze van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de onbetaalde producten veilig te stellen en deze dus niet te vervreemden, bezwaren, verpanden, enz.

10. Beëindiging van de overeenkomst en terugbrengen van producten (retour)

10.1. Binnen de 30 kalenderdagen vanaf de afhaling of de levering, heeft de klant, onder de voorwaarden van dit artikel en mits uitdrukkelijk akkoord van SFIC, de mogelijkheid om de aankoop van de producten te annuleren en de desgevallend reeds geleverde/afgehaalde producten terug te brengen naar een afhaal-/verkooppunt van SFIC. De producten die het voorwerp uitmaken van de geannuleerde aankoop kunnen dan – in geval van akkoord van SFIC – worden omgeruild tegen andere producten, een creditnota of een tegoedbon. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, is hetgeen vooraf gaat na de voormelde termijn van 30 kalenderdagen niet meer mogelijk.
10.2. Bij elke eventuele omruiling zal er een vergoeding van minstens 20% van de verkoopwaarde (excl. BTW) van de desbetreffende producten worden ingehouden ten titel van gemaakte omruilkosten, desgevallend te vermeerderen met de transportkosten indien de geleverde producten door SFIC opnieuw dienen te worden opgehaald bij de klant. De exacte omruilvergoeding wordt eenzijdig door SFIC bepaald op het moment dat de producten opnieuw door de klant worden aangeboden aan SFIC en zal afhangen van de staat van de goederen, de verpakking, enz. (zie ook art. 10.3). De kosten verbonden aan de initiële levering worden in elk geval nooit terugbetaald.
10.3. De omruiling van geleverde producten zal enkel worden aanvaard door SFIC tegen de minimum-omruilvergoeding van 20% indien de producten in originele staat, in de originele verpakking en compleet met eventuele accessoires, comformiteitsattesten en/of instructieboekjes worden teruggegeven, vergezeld van de originele factuur of kasticket. Beschadigde en/of onvolledige producten kunnen eventueel eveneens door SFIC worden aanvaard, doch zij behoudt zich het recht voor om daarvoor een specifieke omruilvergoeding te bepalen.
10.4. Een bestelling van op maat gemaakte producten, evenals een bestelling van specifieke grote hoeveelheden van bepaalde producten kunnen in geen geval geannuleerd worden door de klant. Dergelijke producten kunnen dan ook niet worden omgeruild. Het komt louter en alleen aan SFIC toe om deze beoordeling te maken.
10.5. Niet-betaling van de voorafbetalingen geeft de klant niet het recht om zich aan de overeenkomst te onttrekken en de overeengekomen prijs niet te betalen. Indien de klant 10 kalenderdagen na dienaangaande te zijn in gebreke gesteld door SFIC nog steeds niet is overgegaan tot betaling van het voorschot of inontvangstneming van de bestelde producten, heeft SFIC het recht om de overeenkomst te ontbinden lastens de klant, waarbij laatstgenoemde gehouden is tot betaling van een forfaitaire vergoeding ten belope van 30% van de (factuur)waarde van de bestelling, onverminderd het recht van SFIC om haar eventuele bijkomende schade te bewijzen.
10.6. SFIC is gerechtigd om de overeenkomst met de klant te annuleren/beëindigen, zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de klant, indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de klant niet de juiste gegevens, informatie of documentatie heeft bezorgd aan SFIC en/of indien SFIC na de totstandkoming van de overeenkomst niet (langer) in staat is om de bestelde producten te leveren (bijvoorbeeld wanneer die producten niet meer voorradig zijn bij haar leveranciers). Desgevallend zal SFIC de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Wanneer SFIC geen voor de klant aanvaardbare alternatieve oplossing kan aanbieden, zal SFIC de door de klant reeds betaalde bedragen of voorafbetalingen binnen de 14 dagen na ontvangst van de beslissing van de klant tot weigering van de alternatieve oplossing, terugbetalen aan de klant.
10.7. SFIC is tevens gerechtigd om de overeenkomst met de klant te beëindigen wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de klant de bestelde producten weigert in ontvangst te nemen of betrokken is in een insolventieprocedure, een faillissement, een vereffening of een reorganisatieprocedure, uitstel van betaling vraagt bij zijn schuldeisers, het voorwerp van beslagneming uitmaakt of zich bevindt in gelijk welke situatie waarin SFIC zich redelijkerwijze ernstige vragen kan stellen bij de mogelijkheid voor de klant om zijn (betalings)verplichtingen conform de overeenkomst na te leven. In dergelijk geval is SFIC niet langer verplicht om de bestelde producten te leveren, voor zover de desbetreffende producten nog niet zouden zijn betaald. Desgevallend brengt SFIC de klant daarvan op de hoogte.

11. Garantie

11.1. De klant geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is.. Elk verborgen gebrek moet aan SFIC per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de klant het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.
Zichtbare gebreken moeten in elk geval per aangetekende brief aan SFIC gemeld worden binnen de 3 werkdagen vanaf de levering.
11.2. Tweedehandsproducten of producten die zich in een verouderde of beschadigde staat bevinden, worden steeds verkocht in de staat waarin deze zich bevinden en zijn uitgesloten van het garantiemechanisme.
11.3. De producten verkocht door SFIC vallen onder de eventuele conventionele waarborgen van de fabrikanten van de producten. SFIC biedt zelf geen bijkomende conventionele garantie aan.
11.4. Elke garantie vervalt eveneens wanneer de klant de door SFIC geleverde producten heeft verwerkt of gebruikt en de opgetreden schade is ontstaan door het verkeerd installeren of gebruiken van de producten.

12. Aansprakelijkheid

12.1. SFIC kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien zij niet voorafgaandelijk schriftelijk door de klant in gebreke werd gesteld om de vermeende tekortkoming binnen een redelijke termijn te verhelpen.
12.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de verbintenissen van SFIC middelenverbintenissen en dus geen resultaatsverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is SFIC slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of door bedrog. SFIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele andere fouten.
12.3. De eventuele aansprakelijkheid van SFIC (contractueel en buitencontractueel) is desgevallend in elk geval beperkt tot de bedragen waartoe zij per schadegeval verzekerd is, of in geval de verzekeraar geen tussenkomst verleent, het factuurbedrag van de producten waarvoor haar aansprakelijkheid wordt ingeroepen.
12.4. SFIC kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.

12.5. SFIC zal bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor (niet-limitatief):

– schade die voortvloeit uit slijtage of voor schade die voortvloeit uit een toepassing en/of het gebruik van de bestelde/verkochte producten dat niet in overeenstemming is met een normaal gebruik of met de gebruiks-, plaatsings-, reinigings- of onderhoudsvoorschriften van de fabrikant;
– schade die veroorzaakt wordt door de ondeskundige montage van bestelde/verkochte producten door de klant en/of enige derde;
– schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in de geleverde producten, indien die schade niet alleen te wijten is aan dat gebrek, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is;
– immateriële, indirecte of onrechtstreekse schade (zoals bijvoorbeeld: schade aan of vorderingen van derden, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van een opportuniteit/kans of enige gevolgschade veroorzaakt door de geleverde/verkochte producten);
– schade die bijkomend ontstaat door het verder gebruik of de verdere toepassing door de klant nadat het gebrek reeds werd vastgesteld;
– schade veroorzaakt door overmacht (cfr. artikel 14 van huidige algemene verkoopvoorwaarden).
12.6. Voor zover SFIC bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout of nalatigheid.
12.7. Elke aansprakelijkheid van SFIC is tevens uitgesloten wanneer de schade is veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de klant of een derde.
12.8. Onverminderd artikel 12.3, kan SFIC in ieder geval enkel gehouden worden tot (a) ofwel het opnieuw leveren van de desbetreffende producten, (b) ofwel de terugname van de desbetreffende producten met creditering van de prijs aan de klant ofwel (c) de creditering van de prijs aan de klant. SFIC houdt zich in voorkomend geval het recht voor om zelf te kiezen tussen voormelde opties (a), (b) of (c).

13. Klachten

13.1. Eventuele klachten kunnen per e-mail worden overgemaakt aan de klantendienst van SFIC (info@sfic.be) of per post worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld onder artikel 2.1 van huidige algemene verkoopvoorwaarden.
13.2. Klachten moeten steeds melding maken van de nodige identificatiegegevens (naam en adres van de klant, geleverde producten, datum van bestelling, bestel- of factuurnummer, …) en een gedetailleerde motivering van de specifieke klacht omvatten.
13.3. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de geleverde producten zowel voor als na het ontdekken van het gebrek correct heeft bewaard (en onderhouden). Na het vaststellen van enig gebrek is de klant verplicht om het desbetreffende product niet meer te gebruiken, alsook al het mogelijke te doen teneinde verdere schade te vermijden.
13.4. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant de door SFIC geleverde producten niet heeft behandeld met de zorg die van een normaal, voorzichtige en vooruitziende klant verwacht mag worden.
13.5. Klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de facturatie dienen binnen de tien (10) kalenderdagen na de ontvangst van de factuur op gemotiveerde wijze per e-mail aan de klantendienst van SFIC (info@sfic.be) of per post worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld onder artikel 2.1 van huidige algemene verkoopvoorwaarden. Tenzij in gevallen waarin de datum van ontvangst van de factuur duidelijk blijkt of de gevallen waarin de factuur per e-mail aan de klant werd toegezonden, wordt de factuur geacht ontvangen te zijn ten laatste drie dagen na factuurdatum.
13.6. Eventuele klachten schorten de opeisbaarheid van de facturen van SFIC evenwel niet op.

14. Overmacht

14.1. De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan per aangetekend schrijven, per gewone post en/of per e-mail of enig ander communicatiemiddel op de hoogte, zonder ongerechtvaardigde vertraging, vanaf het moment waarop zij kennis heeft genomen van het voorval en de gevolgen ervan voor de uitvoering van haar verplichtingen. Partijen sluiten financiële overmacht uitdrukkelijk uit.
14.2. SFIC kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van uitstel of van niet-uitvoering van haar verbintenissen als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor SFIC dient te worden verstaan (niet-limitatief): oorlog, epidemieën/pandemieën, overheidsbeslissingen, brand, overstromingen, weers- en klimatologische omstandigheden, stakingen, inbeslagname, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, omstandigheden in de samenwerking met onderaannemers, (dreiging met) daden van terrorisme, product schaarste, prijsschommelingen, diefstal van de bestelde/verkochte producten, dan wel andere daden van derden of gebeurtenissen die niet aan SFIC kunnen worden toegerekend en niet redelijkerwijze voorzienbaar en vermijdbaar waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst, doch die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of geheel onmogelijk maken, dan wel (al dan niet financieel) zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze voorzienbaar was.
14.3. In geval van overmacht kan SFIC naar eigen keuze, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal of vergoeding ten aanzien van SFIC: (i) de ontbrekende producten vervangen door een functioneel equivalent; (ii) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (iii) de overeenkomst met de klant ontbinden (indien de uitvoering van de overeenkomst ingevolge de overmachtssituatie definitief onmogelijk is of deze gewijzigde omstandigheden het economische evenwicht tussen partijen zodanig verstoort dat de verplichtingen van SFIC onredelijk worden verzwaard); en/of (iv) de klant uitnodigen om de overeenkomst tussen de klant en SFIC te heronderhandelen met het oog op het sluiten van een nieuwe overeenkomst met gelijkaardige economische belangen en evenwichten.
14.4. Indien de situatie van overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.

15. Rechtsverwerking

15.1. Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door SFIC van enig recht dat haar toekomt of van de bepalingen van haar algemene verkoopvoorwaarden, leidt geenszins tot rechtsverwerking.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Alle eventuele intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op alle door SFIC ontwikkelde, ter beschikking gestelde, afgebeelde en/of verkochte producten, rapporten, verslagen, offertes, brochures, foto’s, logo’s, teksten, namen, communicatie en andere documenten blijven desgevallend bij SFIC of haar leveranciers/onderaannemers. Deze kunnen niet door de klant worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SFIC.
16.2. De klant verbindt zich ertoe alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van SFIC en haar leveranciers of onderaannemers te eerbiedigen.

17. Gegevensbescherming

17.1. De klant geeft aan SFIC toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt met het oog op het optimaliseren van de dienstverlening van SFIC, het onderhouden van de contracten, het regelen van de overeengekomen prestaties en het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door SFIC aangeboden diensten en/of producten.
17.2. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van SFIC meer wenst te ontvangen, dient de klant SFIC hiervan op de hoogte te brengen.
17.3. SFIC verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens.
De privacy policy van SFIC kan worden teruggevonden op de volgende website: www.sfic.be/privacy-policy. In deze verklaring vindt de klant welke gegevens SFIC verwerkt, waarom deze verwerkt worden en wat de rechten van de klant zijn in verband met persoonlijke gegevens en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.
17.4. Door de loutere aanvaarding van een offerte of de betaling van een factuur van SFIC, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

18. Interpretatie

18.1. De titels van de bepalingen in huidige algemene verkoopvoorwaarden worden enkel opgenomen om er gemakkelijker naar te kunnen verwijzen en maken geen deel uit van de overeenkomst met SFIC met het oog op de interpretatie en de lezing ervan.
18.2. Indien een bepaling van huidige algemene verkoopvoorwaarden op verschillende wijzen kan worden geïnterpreteerd en bepaalde interpretaties leiden tot de nietigheid of niet-afdwingbaarheid van de desbetreffende bepaling, dan dient aan zulke bepaling uiteraard een rechtsgeldige interpretatie te worden gegeven.

19. Deelbaarheid

19.1. De eventuele gedeeltelijke of volledige nietigheid, ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van één of meer bepalingen van huidige algemene verkoopvoorwaarden brengt in geen geval de geldigheid of toepassing van de overeenkomst met SFIC of de andere bepalingen van huidige algemene verkoopvoorwaarden in het gedrang.
19.2. In voorkomend geval zullen de klant en SFIC de nietige, ongeldige of niet-toepasselijke bepaling geheel of gedeeltelijk vervangen door een geldige bepaling met identieke economische gevolgen die zo dicht mogelijk aanleunt bij de initiële bedoeling ervan.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

20.1. De contractuele relatie tussen de klant en SFIC wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980.
20.2. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomsten tussen de klant en SFIC behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van SFIC NV.

21. Uitzonderingen en afwijkende bepalingen in geval van B2C-verkoop

21.1. Wanneer de klant een consument is in de zin van artikel 3.2 van huidige algemene verkoopvoorwaarden, zijn de bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden eveneens integraal van toepassing, maar dan met uitzondering van of afwijkingen/aanvullingen op de artikelen: 4.8, 7.1, 7.3, 8.1, 9.2, 9.4, 11.1, 11.2, 20.1 en 20.2.
In dat geval:

 

– wordt artikel 4.8 vervangen door de volgende bepaling:

“Tijdens de periode die op de offerte wordt vermeld, wijzigen de prijzen van de aangeboden producten niet, behoudens prijswijzigingen die louter het gevolg zijn van veranderingen in de BTW-tarieven en/of andere taksen, aanslagen en/of heffingen vanuit de overheid.”

 

– wordt artikel 7.1 vervangen door de volgende bepaling:

“Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de bestelde producten beschikbaar op het betrokken afhaalpunt of worden zij geleverd binnen de dertig (30) dagen na de sluiting van de Overeenkomst.”

 

– wordt artikel 7.3 vervangen door de volgende bepaling:

“Indien SFIC er niet in slaagt om de producten binnen de met de klant overeengekomen termijn te leveren, verzoekt de klant aan SFIC om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die, gezien de omstandigheden, passend is. Indien SFIC er alsnog niet in slaagt om de producten binnen deze aanvullende termijn te leveren, heeft de klant het recht om de overeenkomst lastens SFIC te ontbinden en een schadevergoeding t.b.v. 15 % van de prijs van de bestelde doch niet geleverde producten te vorderen.”

– worden alle prijzen uitgedrukt in EURO, inclusief BTW (artikel 8.1);

 

– wordt artikel 9.2 vervangen door de volgende bepaling:

“Niettegenstaande het feit dat de eigendomsoverdracht van de bestelde producten slechts overgaat op de klant na de volledige betaling ervan, is de klant zelf verantwoordelijk voor het verlies, de diefstal of de beschadiging van de door hem bestelde producten, zelfs in geval van toeval of overmacht, indien de klant nalaat om de bestelde producten tijdig in ontvangst te nemen. De eventuele herlevering van de bestelde producten op het leveringsadres van de klant geschiedt steeds op risico en kosten van de klant.”

 

– wordt artikel 9.4 aangevuld met de volgende zin:

“Niettegenstaande artikel 9.1. van huidige algemene verkoopvoorwaarden, is de klant dus vanaf de levering verantwoordelijk voor het verlies en/of de beschadiging van de onbetaalde producten, zelfs in geval van toeval of overmacht.”

 

– wordt artikel 11.1 vervangen door de volgende bepaling:

“Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek is SFIC jegens de klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de bestelde/verkochte producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf voornoemde levering.
Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de klant eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken in de bestelde/verkochte producten, zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd.
De klant is verplicht om iedere levering onmiddellijk zorgvuldig en volledig te controleren bij ontvangst (hetzij bij afhaling, hetzij bij levering). Elk zichtbaar gebrek dient binnen de acht (8) kalenderdagen aan SFIC te worden gemeld per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is.
Elk gebrek aan overeenstemming of elk verborgen gebrek, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, moet aan SFIC per aangetekende brief worden gemeld binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de klant het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen, bij gebreke waaraan de vordering van de klant in toepassing van artikel 1649bis e.v. en/of artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek onontvankelijk is.”

 

– wordt artikel 11.2 vervangen door de volgende bepaling:

“De garantietermijn voor tweedehandsproducten is beperkt tot één (1) jaar. Zichtbaar verouderde of beschadigde goederen worden verkocht in de staat waarin deze zich bevinden, waardoor er geen garantie mogelijk is voor de gebreken die door SFIC werden meegedeeld en dus door de klant gekend zijn.”

 

– wordt artikel 20.1 vervangen door de volgende bepaling:

“De contractuele relatie tussen de klant en SFIC wordt beheerst door het Belgisch recht.”

 

– wordt artikel 20.2 vervangen door de volgende bepaling:

“Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomsten tussen de klant en SFIC, kan naar keuze van de eiser worden gebracht: (i) voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders of (ii) voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.”

 

– Beschikt de klant over een herroepingsrecht, indien de aankoop heeft plaatsgevonden per e-mail. Desgevallend zijn daarop de volgende bepalingen van toepassing:

Principes:
In overeenstemming met Boek VI, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek Economisch Recht, heeft de consument-koper het recht om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen, dit binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de bestelde producten door de consument-koper (of een door de consument-koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is) fysiek in bezit werden genomen (lees: het moment van levering), of:

 

– indien de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit neemt;
– indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
– voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit neemt.
In voorkomend geval stelt de consument-koper SFIC, voor het verstrijken van voormelde herroepingstermijn, op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Daartoe kan de consument-koper:

– gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage bij deze algemene verkoopvoorwaarden wordt opgenomen;
– een andere ondubbelzinnige verklaring opstellen waarin de consument-koper verklaart de overeenkomst te herroepen. In dergelijk geval, vermeldt de consument-koper alle nuttige elementen die SFIC in staat stellen om de consument-koper te identificeren (o.a. zijn naam, zijn adres, het artikelnummer van de bestelde producten, …).

De consument-koper kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen:

– indien de producten werden geconfigureerd volgens de specificaties van de consument-koper en/of duidelijk gepersonaliseerd zijn (lees: o.a. maatwerk);
– indien de producten voor SFIC niet meer verkoopbaar zijn omdat ze reeds werden geïnstalleerd/gebruikt;
– indien het de levering van verzegelde goederen betreft die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– indien het de levering van producten betreft die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Uitoefening van het herroepingsrecht:
Indien de consument-koper beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet hij binnen de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen een schrijven, vergezeld van hetzij een ingevuld exemplaar van het modelformulier voor herroeping, hetzij vergezeld van een andere ondubbelzinnige verklaring, sturen aan SFIC, op het adres van de maatschappelijke zetel, zoals vermeld in artikel 2.1. Aangezien de consument-koper de bewijslast draagt i.v.m. de uitoefening van zijn herroepingsrecht, raadt SFIC de consument-koper aan om gebruik te maken van een aangetekende zending.
SFIC raadt de consument-koper eveneens aan om voorafgaandelijk aan de terugzending van de te retourneren producten zeker contact op te nemen met de helpdesk van de klantenservice van SFIC (info@sfic.be). Op die manier kan er samen met de consument-koper bekeken worden of de te retourneren producten wel voor retournering in aanmerking komen. Indien niet, vermijdt de consument-koper desgevallend alvast onnodige kosten.
De consument-koper brengt/verzendt de producten in originele staat, in de originele verpakking en compleet met eventuele accessoires, conformiteitsattesten en/of instructieboekjes naar het adres van de maatschappelijke zetel van SFIC en dit in elk geval niet later dan 14 dagen na de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping. De factuur (of een kopie daarvan) dient tevens te worden toegevoegd.
De consument-koper beschikt over twee verschillende retourmogelijkheden. Indien het om een groot en/of zwaar product gaat, kan de koper-consument-koper met de helpdesk van SFIC een ophaalafspraak maken zodat het product wordt opgehaald en geretourneerd. De kosten zijn steeds voor de consument-koper en worden bepaald afhankelijk van het transportmiddel. Andere kleine/lichte producten kunnen bij de bekende pakketdiensten worden aangemeld voor retournering op kosten van de consument-koper.
Retourzendingen zijn in elk geval voor risico van de koper. SFIC is niet verantwoordelijk voor beschadigde of zoekgeraakte retourstukken.
Alle goederen zullen na retournering door SFIC worden geïnspecteerd en worden, indien voldaan aan de in de hierboven vermelde herroepingsvoorwaarden, geaccepteerd. De consument-koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen ervan dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van deze producten vast te stellen. Eventuele bijkomende kosten en/of herstellingskosten zullen desgevallend aan de consument-koper aangerekend worden.

 

Terugbetaling:
In geval van een correcte retournering, betaalt SFIC alle van de consument-koper ontvangen betalingen terug, inclusief, desgevallend, de initiële leveringskosten. SFIC betaalt daarentegen niet de bijkomende kosten terug, indien de consument-koper uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door SFIC aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.
De terugbetaling zal zonder onredelijke vertraging uitgevoerd worden en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop SFIC werd geïnformeerd van de beslissing van de consument-koper om de verkoopovereenkomst te herroepen. SFIC behoudt zich evenwel het recht voor te wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen van de consument-koper.
Desgevallend zal SFIC de aan de consument-koper verschuldigde bedragen verminderen met de bedragen die de consument-koper aan SFIC verschuldigd is, met in het bijzonder de kosten en vergoedingen hierboven vermeld. Het bedrag van de totale verkoopprijs zal in voorkomend geval door SFIC kunnen worden aangewend ter compensatie.
Tenzij anders overeengekomen, zal de terugbetaling uitgevoerd worden middels hetzelfde betaalmiddel als initieel gebruikt door de consument-koper en/of op de bankrekening van de consument-koper waarmee de betaling van de bestelling werd verricht. De consument-koper bezorgt SFIC daartoe de nodige en correcte gegevens.”