Algemene voorwaarden van SFIC

Algemene voorwaarden van SFIC

1. Bij het overmaken van zijn bestellingen verbindt elke koper zich aan onze algemene voorwaarden en ziet af de zijne te doen gelden. Behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijkingen, zijn hierna vermelde clausules van toepassing op alle overeenkomsten die door Jans Buiding Distribution N.V. worden afgesloten. De toepasselijke prijzen en tarieven zijn deze welke van kracht zijn op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon. Reclamaties in te dienen binnen acht dagen na factuurdatum.

2. Tenzij anders overeengekomen, geschieden de betalingen kontant en zonder korting. De verkochte goederen blijven eigendom van Jans Building Distribution N.V. tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn echter overgedragen tot de koper vanaf de goederen de magazijnen verlaten hebben.

3. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

4. Ingeval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% op jaarbasis worden berekend op het geheel van de opeisbare schuld, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling, waarbij elke begonnen maand in zijn totaliteit verschuldigd is. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het onbetaalde saldo, met een minimum van 50 €, bij wijze van schadeloosstelling voor de niet- of laattijdige betaling.

5. Ingeval de koper voor welke reden ook, nalaat een rekening te voldoen op de gestelde vervaldag, termijn en uitstel verzoekt bij één zijner schuldeisers, een gerechtelijke of extra gerechtelijk concordaat aanvraagt, het voorwerp van inbeslagneming uitmaakt, zijn handtekening laat protesteren of wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal hij in volle recht en zonder ingebrekestelling, het voordeel verliezen van de termijn die eventueel wordt toegekend voor al de gedane leveringen. Al de rekeningen met betrekking op deze leveringen zouden onmiddellijk invorderbaar worden. In dat geval worden alle niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. In dergelijke gevallen behouden wij het recht, hetzij alle waarborgen van betaling welke wij nuttig achten te eisen, hetzij het lopende contract te beschouwen als van rechtswege ontbonden, geheel of gedeeltelijk, door middel van een per post aangetekend schrijven de koper onze beslissing te laten kennen; dit alles zonder vermindering van onze rechten om algehele vergoeding te eisen voor schade.

6. De klant is gehouden om de goederen bij hun afhaling (of bij levering) te controleren. De goederen reizen op eigen risico van de geadresseerde en worden goedgekeurd op de laadplaats, ook indien de levering franco gebeurt. Geen enkele klacht zal worden aanvaard na het verstrijken van een termijn van acht dagen ingaand op de dag van de lading. Eventuele klachten moeten per aangetekende brief via de post worden verzonden. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het vervangen van eventuele defecten goederen binnen redelijke termijn.

7. Prijzen voor franco levering aan de werf gelden voor volledige vrachten, te lossen op een plaats die voor onze voertuigen gemakkelijk bereikbaar is. De bestemmeling moet de waren helpen lossen.

8. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn de opgegeven leveringstermijnen enkel informatief en niet bindend. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot een boete, een vergoeding, een contractbreuk of een weigering van ontvangst van goederen.

9. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze offertes slechts acht dagen geldig en binnen de drie maanden uitvoerbaar na ontvangst door ons van uw akkoord.

10. Bestellingen die ons door tussenkomst van onze agenten worden overgemaakt kunnen slechts als aanvaard worden beschouwd na onze schriftelijke goedkeuring.

11. Elke bestelling zal vast en definitief zijn vanaf de ondertekening van een bestelbon door de klant in de vereiste vorm. Een voorschot van 30% voor “standaard” goederen en 50% voor goederen “op maat” mag gevraagd worden. Het niet betalen van het voorschot geeft aan de koper geen toelating zich aan de aankoop te onttrekken en de overeengekomen prijs niet te betalen.

12. Jans Building Distribution waarborgt de goederen niet. Enkel de waarborgen van de producenten van de producten zijn geldig.

13. Wij aanvaarden nooit enige verantwoordelijkheid voor werken die met onze materialen zijn uitgevoerd na verwerking van deze door koper of tussenpersoon.

14. Behalve  voor goederen  ‘‘op  maat’’ en specifieke bestellingen, zullen de goederen  kunnen  worden  geruild  bij de verkoper binnen de 30 dagen vanaf hun afhaling of levering. De omruiling zal slechts worden aanvaard als de goederen worden  teruggegeven in hun oorspronkelijke staat en verpakking, vergezeld van de desbetreffende originele factuur. Bij elke omruiling zal 20% van de verkoopwaarde van de goederen worden ingehouden ten titel van gemaakte omruilingskosten, desgevallend te vermeerderen met vrachtkosten.

15. Voor de afhalingen, is de klant zelf verantwoordelijk voor het zekeren en het gewicht van zijn lading. Bij overwicht of verlies van lading is de firma Jans Building Distribution niet verantwoordelijk. Voor eigen veiligheid zijn kinderen niet toegelaten in de magazijnen of op buitenterreinen.

16. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt, of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar de exclusieve keuze van de verkoper, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat zou ontstaan betreffende de uitvoering of interpretatie van onze verkoopsvoorwaarden.

Filter op
loading...